نوشته های حقیر را در تلگرام در آدرس زیر می توانید دنبال کنید: 

@mahdytehrani