آخر از این خاک رها می شوم/معتکف کوی شما می شوم
مادر سادات سلامٌ علیک/قبله ی حاجات سلامٌ علیک
دل ز کفم رفته هوایی شدم/باز شبی کرب و بلایی شدم
آمده ام تا که رهایم کنید/از تن خاکیم جدایم کنید
آمده ام تا که گدایی کنم/بنده شوم کار خدایی کنم
آمده ام سرخوش ساغر شوم/ریزه خور سفره ی مادر شوم
آمده ام سر بکشم باده را/تر کنم از اشک کف جاده را
آمده ام نور به جامم کنید/بر در این خانه غلامم کنید
آمدم از باده لبالب شوم/مست میِ گفتن یارب شوم
آمده ام شاه زهیرم کند/بی سر و سامان حسینم کند
آمده ام تا ز غمش تب کنم/گریه برای غم زینب کنم
آمده ام سر بکشم باده را/طی کنم این جاده ی صد ساله را
آمده ام تا که جدایم کنند/اهل خرابات دعایم کنند
آمده ام خسته که هق هق کنم/مثل رقیه ز غمش دق کنم

محمد مهدی تهرانی